Fundats

Hermod Lannungs Fond har, som beskrevet i fondens fundats, til formål at støtte:

1. Arbejdet for fred, international forståelse og nedrustning, og herunder navnlig at støtte bestræbelser på at sikre respekten for lov og ret i verden og at fremme mellemfolkeligt samvirke og mellemfolkelig forståelse som brobygning over økonomiske, samfundsmæssige og kulturelle skel. Fonden skal særligt være opmærksom på initiativer, der tager sigte på at styrke og videreudvikle (udbygge) FN til en verdensmyndighed med sådanne beføjelser og magtmidler, at den kan sikre freden ved at håndhæve international retsorden.

2. Udgivelse af værker, særlige publikationer m.v. dog ikke organisationers medlemsblad e.l.

3. Særlige undersøgelser og studier vedrørende FN, f.eks. med henblik på en FN-stemmeretsreform. Der støttes generelt ikke til studieophold i udlandet bortset fra praktikophold ved den danske mission ved FN i New York og Geneve.

Der ydes ikke tilskud til organisationers normale drift, administration e.l. og i almindelighed heller ikke bidrag til rejseudgifter til kongresser, møder e.l.