Velkommen til Hermod Lannungs Fonds hjemmeside, som blandt andet indeholder beskrivelse af fondens formål, information om uddelte legater og fondens historie. Fonden er stiftet af Hermod Lannung (1895-1996), der var jurist og radikal politiker. Gennem sit lange liv beskæftigede Hermod Lannung sig med internationale forhold, særligt ud fra ønsket om at udvikle FN til en verdensmyndighed. Hermod Lannung var delegeret ved FN’s generalforsamling gennem adskillige år. I 1970 stiftedes Hermod Lannungs Fond, som siden har ydet støtte til projekter til styrkelse af FN.

Hermod2

Læs mere om fondens grundlægger i denne artikel

FN-JUBILÆUM

Vi sætter FN til debat

De Forenede Nationer fejrer sine første 75 år i 2020. 51 lande deltog i forsommeren 1945 i San Francisco-konferencen, primært lande der havde været på den vindende side under 2. Verdenskrig. Danmark var ikke med fra starten, men deltog i de sidste ugers drøftelser og blev dermed et af de stiftende medlemmer af FN. FN-pagten trådte i kraft den 24. oktober 1945 – på det, der siden har været den årlige FN-dag.

Hermod Lannungs Fond vil derfor i 2020 udlodde flere midler end sædvanligt – målrettet markeringen af FN’s 75-års jubilæum.

Hvordan bruger vi 75-året til at få skabt opmærksomhed om FN’s værdigrundlag og om de udfordringer, som FN og hele FN-systemet står over for i dag? Det regelbaserede internationale samarbejde er i krise. Det påvirker hele det netværk af multilaterale samarbejdsorganisationer, der gradvist er blevet opbygget siden 1945 – både globalt og regionalt. Samtidig er der mere behov for internationalt samarbejde end nogensinde før. Klimakrisen er global, og det samme er mange andre af de problemer, hvert enkelt land står over for. National handling alene løser ikke problemer, der ikke kender grænser. Der må internationalt samarbejde til. Samarbejde baseret på internationale retsprincipper og på de universelle værdier, som FN’s medlemslande i fælleskab har defineret.

Hermod Lannungs Fond vil gerne støtte folkelige indsatser og diskussioner, der i løbet af 2020 vil være med til i dansk sammenhæng at markere FN’s 75 års jubilæum og sætte FN’s fortsatte relevans og fremtidige muligheder til debat. Der må gerne fokuseres på de interessemodsætninger og globale samarbejdsproblemer, der gør sig gældende, men også gerne på de løsningsmuligheder og veje frem, som FN – og internationalt samarbejde i bredere forstand – åbner op for.

Emnerne kan være mange og findes både inden for FN’s politiske og fredsbevarende arbejde; menneskerettighedsarbejdet og de individuelle frihedsrettigheder; og FN’s økonomiske, sociale og miljømæssige indsatser: hele bæredygtighedsproblematikken, udfordringerne i form af stigende global ulighed – eller på tværs af det hele.

De efterspurgte oplysnings- og debatindsatser kan have karakter af følgende, men vil ikke nødvendigvis være begrænset hertil:

  • Debatmøder om FN-spørgsmål (forstået som centrale spørgsmål på FN’s globale dagsorden og på dagsordenen for øvrige organisationer, fonde og programmer i FN-systemet);
  • Udstillinger og kulturelle arrangementer af tilsvarende karakter;
  • Publikationer (bøger, særnumre, men ikke normale medlemsblade) af tilsvarende karakter;
  • Podcast, radio-, TV- eller filmindslag om FN-spørgsmål, gerne af debatmæssig karakter.

Der kan være tale om enkeltstående indsatser eller flere, og gerne en kombination af ovennævnte muligheder. Indsatserne bør hovedsagelig gennemføres i løbet af 2020. Der lægges vægt på at støtte aktiviteter over hele Danmark.

Der kan ansøges om dækning af konkrete udgifter til gennemførelse af de nævnte aktiviteter. Der ydes ikke tilskud til organisationers normale drift, administration e.l. Fonden er indstillet på samlet at udlodde op mod 2 mio. kr. ekstra til formålet, såfremt der modtages tilstrækkeligt med ansøgninger om støtteværdige aktiviteter.

Ansøgning om støtte sker i forbindelse med Fondens normale ansøgningsrunder – pr. 1. marts og pr. 1. september og med brug af sædvanligt ansøgningsskema, blot markeret ’FN-jubilæum’. Se under ‘Legatpraksis’.